“Cereal Flours”

 • WHITE RYE FLOUR

   
  Protein 8,00%
  Fiber 8,00
 • WHOLE-GRAIN RYE FLOUR

   
  Protein 9,00%
  Fiber 14,30
 • WHOLE-GRAIN RYE FLOUR Wide leaf

   
  Protein 9,00%
  Fiber 14,30
 • BARLEY FLOUR

   
  Protein 11,00%
  Fiber 10,00
 • OATS FLOUR

   
  Protein 14,00%
  Fiber 6,30
 • FARRO FLOUR

   
  Protein 16,00%
  Fiber 10,00
 • MAIZE FLOUR – CORN FLOUR “FUMETTO”

   
   
  Granulometry very fine
 • MAIZE FLOUR – CORN FLOUR “FIORETTO”

   
   
  Granulometry Medium-fine
 • MAIZE FLOUR – CORN FLOUR “BRAMATA”

   
   
  Granulometry Medium-big
 • RICE FLOUR

   
   
  Granulometry very fine
 • SEMOLINA RICE FLOUR

   
   
  Granulometry Medium-fine
 • CHICKPEA FLOUR